fbpx
ders101-def

Mehmet Okyayuz

Mehmet Okyayuz; Almanya’da büyümüş olup lisans, lisansüstü ve doktora eğitimini Fransa’da (Paris) ve Almanya’da (Berlin, Heidelberg ve Marburg) tamamladıktan ve 1995 yılına kadar Heidelberg Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak çalıştıktan sonra aynı yıl Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde göreve başlamıştır.

Halen ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Mehmet Okyayuz; Siyasi Teoriler/Akımlar/İdeolojiler/Sistemler, Siyasi Analiz ve Göç alanlarında ders vermektedir.

Mehmet Okyayuz’un Siyasal Düşünce, Siyasal Felsefe, Faşizm ile ilgili çeviri ve yayınlarından aşağıda örnekler verilmiştir.

Kitap çevirileri:

1. Karl Mannheim: “İdeoloji ve Ütopya” (Ideologie und Utopie). Nika Yayınları, 3. Baskı, Ankara (Haziran 2016)

2. Karl Korsch: “Karl Marx. Marksist Kuram ve Sınıf Hareketi” (Karl Marx. Marxistische Theorie und Klassenbewegung). Doruk Yayınları, Ankara (Nisan 2000)

3. Georg Fülberth: “Büyük Deneme”. Komünist Hareketin ve Sosyalist Devletlerin Tarihi (Der große Versuch. Geschichte der kommunistischen Bewegung und der sozialistischen Staaten)

Çeşitli yayınlar:

1.  “Ernst Bloch“. Çetin Veysal (derleyen): 1900’den Günümüze Büyük Düşünürler, İstanbul

2. “Karl Mannheim‘da Bilgi Sosyolojisi ve İdeoloji Teorisi“. Karl Mannheim‘ın “İdeoloji ve Ütopya“ adlı  kitabının sunuş yazısı

3. “Postmodernizm: Modernitenin Öteki Yüzü”. Doğu Batı dergisi/“Binyılın Muhasebesi” sayısı

4. “Ernst Bloch’un Gözüyle Alman Aydınlanma Hareketi”. Doğu Batı dergisi/“Akademi ve İktidar” sayısı

5. “Yöntem Bilimsel Bireycilik ve Marksist Toplum Kuramı”; Marksizm ve Gelecek dergisi (Bahar ’99)

6. “Affirmative and Alternative Discourses and Practices of Knowledge Production and Distribution in Turkey”. Peter Herrmann / Vvacheslav Bobkov (eds): Digitisation and Precarisation – Redefining Work and Redefining Society, Springer

7. “Otorite” Odtülüler Bülteni dergisi

8. “Faşizm” Gökhan Atılgan / E. Attila Aytekin (derleyenler): Siyaset Bilimi: Kavramlar, İdeolojiler, Disiplinler İlişkiler, Genişletilmiş 3. Basım, Yordam Yayınları, Ankara

9. Federal Almanya’nın Siyasi Sistemi: Araştırma Alanının Gelişimi, Sorunsalleri ve Sistemin Yapısı“. İhsan Kamalak (derleyen): Başkanlık Sistemi ve Türkiye, İstanbul

10. “(Klâsik) Faşizmin Kavramsallaştırılması Üzerine Bir Deneme”. Doğu Batı dergisi/“İdeolojiler 3” sayısı (Kasım, Aralık, Ocak 2004/2005)